آنایوردوم آذربایجان-میانه-کاغذکنان-کلیان

بلندی ازآن یافت کوپست شد درنیستی کوفت تاهست شد فروتن بودهوشمندگزین نهدشاخ پرمیوه سربرزمین

رشدمنفی جمعیت درکاغذکنان سالهاست که به صدادرآمده ،آیاچاره ای نیست ازقدیم الایام شغل این مردمان دامداری وکشاورزی بودولی باتداوم خشکسالی دیگرهمه ازنفس افتادند،همه پابه فرارگذاشتند،شمابگوئیدچاره چیست ...............................

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و پنجم آذر 1393ساعت 11:16  توسط  سعیدمحمودی کلیان(آیدین)  | 

ﺗﻌﺪﺍﺩﯼ ﻣﻮﺵ ﺁﺯﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﺨﺮ ﺁﺑﯽﺍﻧﺪﺍﺧﺘﻨﺪ ﻭ ﺯﻣﺎﻥ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﺩﻭﺍﻡﻣﯿﺎﺭﻧﺪ، ﺣﺪﺍﮐﺜﺮ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﺭﻭ ﮐﻪ ﺗﻮﻧﺴﺘﻨﺪ ﺩﻭﺍﻡ ﺑﯿﺎﺭﻧﺪ ۱۷ ﺩﻗﯿﻘﻪﺑﻮﺩ. ﺳﺮﯼ ﺩﻭﻡ ﻣﻮﺷﻬﺎ ﺭﻭ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺣﺪﺍﮐﺜﺮ ۱۷ ﺩﻗﯿﻘﻪ ﻣﯽ ﺗﻮﻧﻨﺪ ﺯﻧﺪﻩ ﺑﻤﻮﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﻮﻥ ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﻧﺪﺍﺧﺘﻨﺪ، ﺍﻣﺎ ﺍﯾﻦ ﺑﺎﺭ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ۱۷ ﺩﻗﯿﻘﻪ ﻧﺠﺎﺗﺸﻮﻥ ﺩﺍﺩﻧﺪ . ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﺭﻭ ﻧﻔﺲ ﺗﺎﺯﻩ ﮐﺮﺩﻧﺪ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺍﻭﻧﻬﺎﺭﻭ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﺨﺮ ﺍﻧﺪﺍﺧﺘﻨﺪ …. ﺣﺪﺱ ﺑﺰﻧﯿﺪ ﭼﻘﺪﺭ ﺩﻭﺍﻡ ﺁﻭﺭﺩﻧﺪ؟ ۲۶ ﺳﺎﻋﺖ !!!!!!!!!!!! ﭘﺲ ﺍﺯ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺭﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﻠﺖ ﺯﻧﺪﻩﺑﻮﺩﻥ ﻣﻮﺵ ﻫﺎ ﺍﯾﻦ ﺑﻮﺩﻩ ﮐﻪ ﺍﻭﻧﻬﺎ ﺍﻣﯿﺪﻭﺍﺭ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﺗﺎﺩﺳﺘﯽ ﺑﺎﺯ ﻫﻢ ﺍﻭﻧﻬﺎ ﺭﻭ ﻧﺠﺎﺕ ﺑﺪﻩ ﻭ ﺗﻮﻧﺴﺘﻨﺪ ﺍﯾﻦﻫﻤﻪ ﺩﻭﺍﻡ ﺑﯿﺎﺭﻥ. البته شاید یادشون رفته مارو نجات بدن.
+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و چهارم مهر 1393ساعت 10:5  توسط  سعیدمحمودی کلیان(آیدین) 

کلگان
+ نوشته شده در  دوشنبه شانزدهم تیر 1393ساعت 13:9  توسط  سعیدمحمودی کلیان(آیدین)  | 

پادشاهی در یک شب سرد زمستان از قصر بیرون رفت دید نگهبان پیری با لباس اندک نگهبانی میدهد به او گفت سردت نیست؟ نگهبان گفت: چرا اما مجبورم طاقت بیارم پادشاه گفت: به قصرم میروم و یک لباس گرم با خودم میاورم پادشاه به محض اینکه به قصر رفت سرما را فراموش کرد فردای آن روز جنازه ی یخ زده ی پیرمرد را در حوالی قصر پیدا کردند در حالی که با خط ناخوانا نوشته بود من هر شب با همین لباس کم طاقت میاوردم اما وعده ی لباس گرم تو مرا از پای در آورد.
+ نوشته شده در  چهارشنبه چهارم تیر 1393ساعت 9:47  توسط  سعیدمحمودی کلیان(آیدین)  | 

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و یکم خرداد 1393ساعت 11:7  توسط  سعیدمحمودی کلیان(آیدین) 

مطالب قدیمی‌تر